Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Nil Pakhi Bale Ai Ai Bela Jai Dekha Bela

Kata Gan Ami Geyechi Dharai Kata Gan

Nami.. Juga Avatar Deva Bigraha Karunar

Amito Tomare Dakina Chahina Tabu

Asha Mor Halo Ghor Nirasha

Bhagaban.. Dekho Mor Bedanai Bhara