Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Nrityer Tale Tale Tumi Asho Muktir Tale

Anute Renute Sakala Tanute Biraje Amar

Bahir Haite Antar Mukhe Phiraye Niyecho

Amare Jadi Baso Bhalo Niye Jao Amare Aj

Alpa Kathar Manush Ami Alpa Katha Koy

Jedike Phirai Ankhi Ke Jena Baliche Daki

Ore Mor Kheya Ore Mor Neye Ore

Ar Katokal Kandbo Mago Ar Katokal

Ekbar Shudhu Balo Tumi Je Amar Ami Je