Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Priyatam Ase Bahiya Bahiya Ajike Sonar

Dipta Madhuri Byapta Jethai Tomar Alay

Atit Pichhe Atit Michhe Egiye Chal Egiye

Ami Milate Chai Batase Urite Chai Akashe

Chitta Dolai Diye Dola Eso Eso Eso Duar

Ekbar Shudhu Balo Tumi Je Amar Ami Je