Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Kali Ma Amar Kali Ma Amar Tumije Tomar

Jyotirmayi Mayer Sathe Jyoti Niye Khela

Jishur Swapna Sarga Rajya Bastabe Rup

Gagane Phutilo Chand Shuni Ongkar Nad

Hiya Pakhi Egiye Chalo Dekhona Ar Piche

Hiya Tatini Bahiya Jai Ashar Bindu Nai

Jibaner Sheshe Maraner Deshe Priyatame