Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Khulre Duar Khol Khulre Duar Khol Ali Ese

Khama kare tumi mago Amar hiyai aji jago

Ekti Katha Ekti Sur

Ar Katokal Kandbo Mago

Nai Nai Nai Ami Ar Nai Shudhu Achche Ek

Minati Janabo Pranati Ante Ei Asha Niye Rabo

Mahima Tomar Ke Bujite Pare Tumi Maha

Madhurata Jetha Nai (Ami Nai)... Tatha Ami Nai