Пение под аккомпонимент индийской фисгармонии

Shakti Mata Shakti Mata Shakti Amai Dao

Rupar Tarani Bahiya Oi Ase Oi Chandiya

Phukai Amara (Sri Chinmoy's 13,000th composition)

Param Pita Aghat Karo Aghat Karo Aghat

Nil Pakhi Bale Ai Ai Bela Jai Dekha Bela