Samyer Jug Aji Samyer Jug Aji Keha

Текст оригинальный: 

Samyer jug aji
Keha rahibena parer adhin
Utheche danka baji
Sukhi aj keha nai
Nahi raje alo thai
Samyer jug aji