Samarpaner Sangit Sur Dharanire Tumi

Текст оригинальный: 

Samarpaner sangit sur
Dharanire tumi diyecho
Taito sabar antara tale
Shreshtha asan labhecho