Maner Atite Praner Atite Ke Dake

Текст оригинальный: 

Maner atite praner atite ke dake
Rahibona ar kandibona ar
Moher durbipake