Ke Uthila More Daki Hriday Gahane

Текст оригинальный: 

Ke uthila more daki
Hriday gahane thaki
Oje mor pran pakhi
Se jage aj ekaki
Puta analas ankhi