Jishur Swapna Sarga Rajya Bastabe Rup

Текст оригинальный: 

Jishur swapna sarga rajya
Bastabe rup dite
Narayan aj murta holen
Dhulimoy dharanite
Bidhatar joy dharanir joy
Bishwa bashir joy
Suchita hateche sata jugar
Ajike abhyudoy