Ami Milate Chai Batase Urite Chai Akashe

Текст оригинальный: 

Ami milate chai batase urite chai akashe
Khulite chai sakal duar mukta praner harashe
Jagite chai nutan ashai tomar sneha parashe