Chitta Dolai Diye Dola Eso Eso Eso Duar

Текст оригинальный: 

Chitta dolai diye dola
Eso duar achhe khola
Eso eso jyotir rathe
Phul bichana puta pathe
Karo amai atma bhola