Saphal Habe Swapan Amar Saphal Habe Jiban Amar

Текст оригинальный: 

Saphal habe swapan amar
Saphal habe jiban amar
Prasphutibe asha amar
Dhanya habe bedan adhar