Bandhiya Bandhiya Amar Amire Narak

Текст оригинальный: 

Bandhiya bandhiya amar amire
Narak jatana pai
Khuliya khuliya amar swarupe
Swarger sukh khai