Samahita Shashwata Samadhir Lavanya

Текст оригинальный: 

Samahita shashwata samadhir
Lavanya rup
Dyuloker bhuloker bidhatar
Mahakal dhup