Nil Pakhi Bale Ai Ai Bela Jai Dekha Bela

Текст оригинальный: 

Nil pakhi bale ai ai
Bela jai dekha bela jai
Sukhero madira je karechhe pan
Tahare namaskar
Ghire achhe jena satata sethai
Sukher andhakar