Nami.. Juga Avatar Deva Bigraha Karunar

Текст оригинальный: 

Nami juga avatar
Deba bigraha karunar
Asim udar jayatu apar
Dhangser pathe chalechhe pritthi durbar
Mahakalanal bhishan garal
Hingsa irsha abichar
Nami juga avatar
Chinmoy bapu jyotir adhar
Sarba siddhi oishi riddhi
Dharani jachichhe charane tomar
Nami juga avatar