Shudhu Ek Mor Tiyasa Amiya Sindhu

Текст оригинальный: 

Shudhu ek mor tiyasa amiya sindhu
Shudhu ek mor hatasha khudra bindu