Taba Madhu Hasi Neharite Chai Ei Shesh

Текст оригинальный: 

Taba madhu hasi neharite chai
Ei shesh nibedan
Andhar dharani habe alokita
Labhibe mukti dhan