Bela Hale Chale Jabe Tari Bahi

Текст оригинальный: 

Bela hale chale jabe tari bahi
Tabe kena ele hetha giti gahi
Tomar tarani pare
Jadi kabhu nibe more
Tabu jena toma pane sada chahi
Tomar bijoy giti gahi